سامانه خود کاربری برای اشخاص حقوقی

امکان استفاده از سامانه خود کاربری برای اشخاص حقوقی نیز از طریق سایت https://www.adliran.ir/ فراهم گردید.

ابتدا با ورود به وب سایت https://www.adliran.ir/ و در قسمت سامانه اشخاص حقوقی( تصویر یک)، وارد سامانه خود کاربری جهت ثبت دادخواست ( تصویر دو) ، لوایح و اظهارنامه شوید.

 

سامانه عدل ایران