طبق قانون اگر فردی به صورت غیر قانونی اسپری فلفل یا شوکر نگهداری کند باید به حبس برود و مجازات قانونی آن را طی کند . اگر فردی اسپری فلفل را به طور غیر مجاز نگهداری کند ، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود ، نگهداری و حمل غیر قانونی شوکر نیز از 91 روز تا 6 ماه حبس دارد و در صورت محرز بودن این موضوع باید این مجازات را طی کند .

بسیاری از افراد برای دفاع از خود اقدام به نگهداری شوکر و اسپری فلفل می‌کنند و از طریق این وسایل برای دفاع از خود اقدامات لازم را به عمل می‌آورند. اما بر اساس قانون، نگهداری غیر مجاز این وسایل حتی اگر به قصد دفاع از خود باشد جرم به حساب می‌آید و برای آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.