سوالات متداول کیفری باب توهین و افترا

هر زمانی که هتک حرمت نسبت به فردی صورت گیرد، حتی اگر این هتک حرمت فعل مجرمانه نباشد، توهین اتفاق افتاده است.

توهین غالبا به دو روش زیر انجام میشود:

گفتار (شفاهی یا مکتوب)

انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ

افترا به معنای آن است که یک فرد، ویژگی و یا عملی را به فرد دیگری نسبت دهد که حقیقت ندارد و از طرفی نیز توهین آمیز میباشد.

Call Now Button