تفاوت اعسار و ورشکستگی؟؟با استفاده از تجارب وکیل خوب تجاری

آیا از تفاوت های اعسار و ورشکستگی مطلع هستید؟ با استفاده از تجارب وکیل خوب تجاری،آسوده معامله کنید

طبق نظر وکیل خوب تجاری (آقای فیض آبادی) اگر تاجر در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف شود و به واسطه این توقف و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش، از تصرف در اموال خود ممنوع شود، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می شود، ورشکستگی گویند اما اعسار یعنی شخص به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به اموالش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد. علی ایحال طبق نظر وکیل خوب تجاری و پایه یک دادگستری (آقای فیض آبادی) تفاوت های اعسار و ورشکستگی به شرح ذیل می باشد:

1- حکم اعسار ویژه اشخاص غیر تاجر و حکم ورشکستگی ویژه تجار است.

2- در صورت صدور حکم اعسار، شخص مُعسِر از تصرف در اموال خود ممنوع نمی شود و این در حالیست که صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از تصرف دراموال خود ممنوع می شود.

3-نسبت به شخص متوفی، حکم ورشکستگی قابل صدور می باشد ولی حکم اعسار نسبت به متوفی معنایی ندارد و قابل صدور نیست.

4- طبق نظر وکیل خوب تجاری و مشاور حقوقی (آقای فیض آبادی) اگر نسبت به شخصی، حکم ورشکستگی صادر شده باشد و او فوت کند، تصفیه طبق همان قواعد تصفیه امور ورشکستگی ادامه می یابد اما اگر نسبت به شخصی حکم اعسار صادر شده باشد و او فوت نماید، حکم اعسار بلااثر شده و ورّاث او نمی توانند از آن حکم استفاده کنند.

5-با توجه به تجارب وکیل خوب تجاری و متخصص در امور حقوقی( آقای فیض آبادی) حکم ورشکستگی تاجر را در وضعیت تصفیه جمعی وارد می کند یعنی مدیر تصفیه مطالبات او را وصول می کند و از طلبکاران او دعوت می کند تا تمام دیون تاجر به نسبت حصه غرمایی پرداخت شود اما حکم اعسار، شخص را فقط از پرداخت یک باره دین معاف می کند و نسبت به سایر دیون او تاثیری ندارد.

6- در مورد تجّار، حکم اعسار از هزینه دادرسی صادر نمی شود مگر صرفاً در خصوص کسبه جزء، بنابراین در مورد کسبه جزء، اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته شده است. اما در مورد تجّار و کسبه جزء، اعسار از محکوم به، پذیرفته نیست.