آیا امکان مطالبه حق زارعانه در صورت تملک ملک مزروعی توسط دولت وجود دارد؟؟

گروه متخصصین‌ دفتر وکالت آقای فیض آبادی( وکیل پایه یک دادگستری) معتقد است بنا به [...]