خسارت دیدن شهروندان از فضاهای شهری مانند افتادن در چاله معابر و راه ها در علم حقوق به شاخه تفصیر مربوط می شود. شهروندان در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی می توانند با استناد به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر از نهاد مربوطه مطالبه خسارات کنند.

درخواست خسارت

اگر خسارت ایجاد شده برای شهروند به دلیل استاندارد نبودن معابر داخلی شهر باشد ، متشاکی شهرداری و اگر خسارت به دلیل حوادث قهری وارد شده باشد ، باید از استانداری درخواست خسارت کرد . برای مطالبه خسارت می بایست پس از تامین دلیل کارشناسی از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمود.

مسئولیت‌های نهادها و سازمان هادر خسارت دیدن شهروندان از فضاهای شهری

یکی از موارد مسئولیت‌های نهادها و سازمان ها، که صرف کردن مالیات و عوارض دریافتی از شهروندان به منظور ارائه خدمات از جمله ساخت جاده‌ها، بزرگ راه‌ها و خیابان‌ها برای شهروندان است بنابراین اگر به دلیل کمبودهای این فضاها، خسارتی به یک شهروند یا اموال او برسد، باید توسط نهاد مرتبط جبران شود.
اگر در چنین مواردی تقصیر شهرداری و یا اداره‌های ذی ربط و هر ارگان دیگر اثبات شود، میزان صدمات و خسارات وارده توسط کارشناس تعیین می شود و دادگاه بر اساس میزان تقصیر، برای جبران خسارت به وجود آمده رای صادر می کند.