براساس بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی ، قانونگذار به زن حق داده است که با وجود شرایطی با اثبات اعتیاد شوهر ( زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند به رغم مخالفت مرد طلاق بگیرد .

اگر مرد شرایط چاپ شده در سند ازدواج به خصوص شرط شماره 7 را امضاء کرده باشد کار زن راحت تر می شود به این صورت که در شرط مذکور آمده است : ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
شرایط طلاق از مرد معتاد چگونه است؟

در بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چنین آمده است : « اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. » یکی دیگر از روش هایی که زن با استفاده از آن می‌تواند اعتیاد مرد را در دادگاه ثابت کند شهادت شهود است.

شرایط پذیرفتن اعتیاد مرد به عنوان دلیل طلاق

بر اساس قانون مدنی، دادگاه در مواردی که شوهر به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد، با توجه به شرایطی که در ادامه ذکر شده است اقدام به صدور رأی طلاق برای زن می‎کند. این شرایط عبارتند از:

• اعتیاد مرد به‌ بنیان و کانون خانواده آسیب وارد کند.

• مرد از ترک کردن اعتیاد خودداری کند.

• امکان الزام مرد به ترک مواد مخدر و … در مدتی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است، وجود نداشته باشد.

• ‌در مواردی که مرد به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ مواد روی آورد.