نامه جدید رییس بانک مرکزی مبنی بر امکان اخذ سود بیشتر ، که توسط وکیل خوب و حرفه ای ، آقای فیض آبادی محقق خواهد شد .

جهت مشاهده کلیک کنید .

حداکثر سود مورد انتظار