آیا میدانید امکان افتتاح حساب برای اتباع خارجی نزد موسسات مالی و اعتباری و بانکها فراهم شده است؟
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی و با توجه به تخصص آقای فیض آبادی، امکان افتتاح حساب برای اتباع خارجی از قبیل اشخاص افغانی ، پاکستانی، ترکیه ای و از هر کشوری در ایران فراهم شده است.

لذا با سپردن پرونده اتباع خارجی به آقای فیض آبادی( وکیل خوب و تخصصی در مورد اتباع خارجی، امکان انجام اموز مالی خود را تسهیل نمایید.

وکیل فیض آبادی- پیش رو در احقاق حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی
سپردن موضوعات مالی به وکیل خوب حقوقی میتواند در وقت و انرژی شما صرفه جویی نماید.

یک وکیل خوب پایه یک دادگستری میتواند با تخصص و اطلاع و استفاده ‌از بخشنامه های به روز صادره، میتواند نسبت به وصول و انجام امور مالی با استفاده از تخصص وکیل خوب و مشاور حقوقی اقدام نماید.
با استفاده از تجارب وکیل خوب کار، آقای فیض آبادی، به دعاوی و حقوق اتباع خارجی برسید.

جهت مشاهده بخشنامه مربوطه کلیک کنید